Tikslai

  1. Užtikrinti ugdymo, paremiančio mokymąsi, kokybę ir veiksmingumą.
  2. Stiprinti bendruomeniškumą plėtojant dialogo ir susitarimų kultūrą, atvirumą kaitai ir tradicijų puoselėjimą.
  3. Puoselėti saugias, komfortiškas, inovatyvias poilsio, pramogų ir mokymo(si) erdves.
  4. Skaidriai ir atvirai planuoti mokyklos išteklius, juos panaudojant lanksčiai ir kūrybiškai.

 

      Vertybės