Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas >>

Dėl bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo mokykloje, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka >>

Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos visos dienos mokyklos tvarkos aprašas >>

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas >>

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas >>

Pamokų pateisinimo forma (1 priedas) >>

Pamokų pateisinimo forma (2 priedas) >>

Lankymosi mokykloje taisyklės COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos) metu >>

Informacija dėl mokinio sveikatos pažymėjimo >>

Darbo apmokėjimo sistema >>

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai >>

Mokyklos tarybos nuostatai >>

Progimnazijos nuostatai >>

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka >>

Pagalbos mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, užtikrinimo tvarka >>

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas >>

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje ir mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka >>

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas >>

Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės >>

Mokinių elgesio taisyklės >>

Progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasės nacionalinio pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita >>

Progimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės >>

Progimnazijos direktorės veiklos užduotys >>

Naudojimosi lauko čiuožykla tvarkos aprašas >>

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka >>

Pagrindinio ugdymo programos mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas >>

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka >>

Reikalavimai budintiems mokytojams ir mokiniams >>