Previous Next
Kuriame Lietuvos ateitį Kuriame Lietuvos ateitį
Apie mokyklą Apie mokyklą
Mokyklos istorija ir tradicijos Mokyklos istorija ir tradicijos
A+ R A-

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Patvirtinta

Mokyklos tarybos

2014 spalio mėn. 3 d.

Protokolu Nr. TK - 4

VILNIAUS BARBOROS RADVILAITĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Mokyklos tarybos nuostatai reglamentuoja Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos (toliau- Mokykla) Tarybos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Mokyklos taryba, o pasirašo Mokyklos tarybos pirmininkas.

1.2. Mokyklos tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės aktai ir šie nuostatai. Organizuodama šią veiklą, Mokyklos taryba remiasi mokyklos direktoriaus įsakymais bei Mokytojų tarybos sprendimais.

1.3. Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.

1.4. Mokyklos tarybos nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu.

 

2. MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA

 

2.1. Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų tėvų (arba globėjų) atstovus, svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

2.2. Mokyklos taryba sudaroma 2 metams iš 9 mokytojų, 9 moksleivių ir 9 tėvų (ar globėjų). Mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje, tėvai – bendrame klasių tėvų atstovų susirinkime, moksleiviai – Mokyklos seniūnų sueigoje, remiantis visuotinumo, lygiateisiškumo ir demokratiškumo principais. Vienam Mokyklos tarybos nariui pasitraukus iš veiklos, Mokyklos taryba neperrenkama, bet į jos veiklą įtraukiamas kitas tą bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas narys. Po 2 metų Mokyklos tarybos nariai perrenkami slaptu balsavimu Mokyklos tarybos posėdyje.

2.3. Mokyklos taryba pirmame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo išrenka slaptu arba atviru balsavimu Mokyklos tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku arba nariu, tačiau gali dalyvauti kviestinio svečio teisėmis Mokyklos tarybos susirinkimuose be balso teisės.

 

3. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

3.1. Mokyklos tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius šaukia, organizuoja Mokyklos tarybos pirmininkas. Jam nesant – Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas.

3.2. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių partnerių atstovai, mokyklos rėmėjai.

3.3. Mokyklos taryba gali organizuoti uždarus posėdžius.

3.4. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Mokyklos tarybos mokytojų ir tėvų. Nutarimai priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Mokyklos tarybos pirmininko balsas.

3.5. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir sekretorius.

 

4. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

 

4.1. Mokyklos taryba:

4.1.1. Mokyklos tarybos nariai dalyvauja Mokyklos tarybos posėdžiuose;

4.1.2. nusako Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą;

4.1.3. nustato ugdymo organizavimo tvarką, svarsto pamokų sutrumpinimo prieš šventes klausimus;

4.1.4. aptaria pasiūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokyklos žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

4.1.5. teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

4.1.6. skiria atstovą (-us) iš Mokyklos tarybos į mokyklos atestacijos komisiją, viešo konkurso direktoriaus vietai užimti komisiją, viešojo maitinimo konkurso komisiją;

4.1.7. kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, pateiktą mokyklos direktoriaus per ketvirtį lentelės forma, kurioje nurodomos gautos lėšos ir išlaidos. Mokyklos taryba informuojama apie numatomą pirkti didesnės nei 1000 Lt vertės pirkinį ir turi teisę pareikšti savo nuomonę, pritarimą/nepritarimą;

4.1.8. sprendžia mokyklos fondo lėšų naudojimo paskirtį, esant būtinybei gali organizuoti savanoriškas paramos akcijas Mokyklos buičiai gerinti, sprendžia dėl materialinės paramos skyrimo bendruomenės nariams;

4.1.9. kartu su direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo tvarką;

4.1.10. Mokyklos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir administracija sprendžia visus mokyklai aktualius klausimus;

4.1.11. gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

4.1.12. atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

 

5. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.1. Kiekvienas tarybos narys:

5.1.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauja tarybos veikloje;

5.1.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;

5.1.3. Mokyklos tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys per metus be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių;

5.1.4. turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą;

5.1.5. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per metus.

 

6. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

6.1. Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant mokyklą.

6.2. Pasibaigus Mokyklos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja mokyklos direktorius.

Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.55 - 10.40

4. 10.50 - 11.35

5. 11.55 - 12.40

6. 13.00 - 13.45

7. 13.55 - 14.40

8. 14.50 - 15.35

ERASMUS+ MATH

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Apklausa

Facebook

Adresas: Genių g. 8/4, 11219, Vilnius

Mob. tel. 8 694 68833

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Steigėjas — Vilniaus miesto savivaldybė.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Institucijos kodas: 195474280